Oferta

I.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych (także zagranicznych) w następujących dziedzinach prawa:

1. Prawo karne
• udzielanie porad prawnych w zakresie wszelkich kategorii przestępstw;
• obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, w tym osób tymczasowo aresztowanych
• obrona oskarżonego przed sądem;
• reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i prywatnego;
• sporządzanie, wnoszenie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia;
• sporządzanie pism procesowych w szczególności:
– zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wniosek o dokonanie określonych czynności śledztwa, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania, wnioski o zastosowanie prawa łaski w trybie procesowym lub bezpośrednio prezydenckim
– zażaleń (m.in. na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności)
– apelacji,
– kasacji;
• reprezentowanie w postępowaniach ekstradycyjnych i dotyczących
Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz wydania listu żelaznego

2. Prawo karne skarbowe i gospodarcze
• obrona w sprawach karno-skarbowych i karnych gospodarczych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
• reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach karnych gospodarczych na każdym etapie postępowania;
3. Prawo administracyjne
• reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
• sporządzanie zażaleń, odwołań, skarg, kasacji
4. Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze
• dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych
za wyrządzone szkody);
• sprawy o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, prawa autorskie,
• analiza i sporządzanie umów;
• sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, opiekę, władzę rodzicielską i podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie;
• sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu
5. Prawo pracy
• o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie;
• opiniowanie umów o pracę
• mobbing
6. Prawo handlowe i gospodarcze
• sporządzanie umów
• spory gospodarcze

II. Opinie i ekspertyzy (English, Deutsch, Russian)

1. Sporządzamy także opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego (w szczególności z zakresu szeroko pojętego prawa karnego)
2. Sporządzamy opinie i ekspertyzy dotyczące prawa angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na podstawie oryginalnych tekstów prawniczych pisanych w tych językach
3. Obsługujemy i reprezentujemy przed sądami i organami ścigania cudzoziemców i podmioty zagraniczne posługujące się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim.

MENU