O Mnie

O Mnie

Aktywność naukowa

Prof. zw. dr. hab. Cezary Kulesza łączy wykonywanie zawodu adwokata z działalnością naukowo-dydaktyczną, kierując Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia wyższe odbył w latach 1979-1983 na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym, a w latach 1982-1985 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku i uzyskał stopień mgr ekonomii w 1983 r. oraz magistra prawa w 1985 r.
W roku 1989 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień dr. nauk prawnych, a w 1996 r. dr. hab. nauk prawnych. W 2007 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Lech Kaczyńskiego tytuł profesora.

Główne zainteresowania badawcze to postępowanie karne (w szczególności problematyka prawa do obrony), wiktymologia i prawo karne gospodarcze. Jest autorem ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał jako ekspert przy opracowywaniu opinii projektów nowelizacji k.p.k. i tzw. ustawodawstwa policyjnego dla potrzeb Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Rady Adwokackiej, Sejmu RP, Komisji d/s Kodyfikacji Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, projektów wytycznych Prokuratora Generalnego czy  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W latach  2009 – 2010 współpracował z Radą Konsultacyjną ds. Ofiar Przestępstw działającą przy Ministrze Sprawiedliwości a w latach 2010- 2016 r., był członkiem Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego RP ds. Ofiar Przestępstw.

Doświadczenie zawodowe.

W latach 1987 r. – 1989 r. Prof. Cezary Kulesza odbył aplikację sędziowską w okręgu b. Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w 1990 r. W tym samym roku też zdał egzamin radcowski i wykonywał zawód radcy prawnego do 2003 r.

Zawód adwokata wykonuje od dnia 15 kwietnia 2003 r. w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. W swojej pracy obrońcy i pełnomocnika wykorzystuje zarówno swoje doświadczenie jako ekonomista (w latach 1990 – 1991 był Dyrektorem Białostockiej Izby Gospodarczej a w okresie  1992 – 1994 Dyrektorem Centrum Doradczego Biznesu – Fundusz Phare) jak i wcześniejsze doświadczenia w dziedzinie prawa gospodarczego, karnego gospodarczego i karnego skarbowego nabyte w ciągu 13 lat wykonywania zawodu radcy prawnego.

Efektem harmonijnego łączenia badań naukowych i praktyki adwokackiej Prof. Cezarego Kuleszy są m.in. monografie jego autorstwa:

– „Prawo krzywdzące przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia ingerencji Państwa w zasadę wolności gospodarczej” ,Białystok 2004.

– „Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej”, Kraków 2005.

–  „Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe”, Warszawa 2012.

Udział w konferencjach i grantach badawczych

Od początku swojej kariery naukowej Prof. Cezary Kulesza bierze  aktywny udział w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych tematyce procesu karnemu i  wiktymologii, a także uczestniczę w ich organizacji. W ostatnich latach można tu wymienić chociażby takie międzynarodowe konferencje jak:

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 5-6 kwietnia 2004, Międzynarodowa Konferencja poświęcona przewlekłości postępowania karnego oraz środkom służącym jego przyspieszeniu
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-12 listopada  2006, Międzynarodowa Konferencja poświęcona Europejskiemu Nakazowi Aresztowania: “The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union” – referat The European Arrest Warrant and effective defence .
 • Kamień Śląski 6-7 maja 2008 r.- Międzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. „Pozycja ofiary w procesie karnym- standardy europejskie a prawo krajowe” wygłoszony referat „ Realizacja europejskich standardów w zakresie ofiar przestępstw w polskim prawie karnym”
 • 22-25 maj 2008 r. Międzynarodowe Sympozjum praktyków wymiaru sprawiedliwości i studentów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA organizowanym przez Westphalen Wilhelm Universität in Münster pod patronatem Prezesa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości- wykład inauguracyjny „Developments of the European Criminal Justice Systems at the Turn of the Century”
 • 21- 22 listopad 2008- udział w międzynarodowej konferencji organizowanej w Warszawie z okazji 200 – lecia Wydziału Prawa UW w Warszawie „Europejski Kodeks Postępowania Karnego” – referat „Ewolucja europejskich modeli postępowania przygotowawczego na przełomie wieków (opublikowany)
 • 27-28 listopad 2008 – udział w międzynarodowej konferencji i grupach dyskusyjnych „Effective Criminal Defence Rights in Europe” w Maastricht  organizowanej przez Maastricht University, Open Society Justice Initiative „Justice” w ramach projektu sponsorowanego przez  UE pod tym samym tytułem.
 • 7-9 maja 2009 – udział w międzynarodowej konferencji „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej a instytucja Prokuratury Europejskie” zorganizowanej w Warszawie przez OLAF przy współpracy z Sądem Najwyższym i Towarzystwem Badaczy Prawa Europejskiego (głos w dyskusji).
 • W dniach 23-24 czerwca 2010 r. brał udział w międzynarodowej konferencji w Brukseli podsumowującej projekt badawczy z Maastricht t. „Effective Criminal Defence Rights in Europe – beyond Stockholm”.
 • Organizacja i udział w dniu 17 stycznia 2011 r. w Międzynarodowym Seminarium (z udziałem sędziów z Anglii)t. „Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego oraz eliminacja nielegalnych dowodów w procesie angielskim i polskim” na Wydziale Prawa UwB – referat: „Porozumienia w polskim procesie karnym z perspektywy ich uczestników i sądu (w świetle  badań) – opublikowany w języku angielskim.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2011r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisję Europejską, Akademię Prawa Europejskiego (ERA) oraz Europejską radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych (The Council of Bars and Law Societies of Europe- CCBE) n.t. Pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej – głos w dyskusji n.t. Projekt Dyrektywy UE z 18.06.2011r. o korzystaniu z pomocy obrońcy w świetle prawa polskiego”.
 • Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 11-12.X.2012r przez SN z udziałem sędziów OLG Koblenz (Niemcy) n.t. „Prawo karne procesowe- środki zapobiegawcze”, Warszawa, SN – głos w dyskusji.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez OLAF n.t. „ Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych UE” , Warszawa 18 – 19.X.2012 r. – głos w dyskusji.
 • Udział w I Seminarium międzynarodowym z cyklu „Prawo i kultura” („Law & Culture”), zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa UwB, Białystok 14.01.2013 r. – referat n.t. ,Strony postępowań karnych. Kultura sądowa a zasada równości broni” – opublikowany w języku angielskim
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Neue Tendenzen in Straftprozessrecht – Ukraine, Polen, Deutschland”, referat „Effektive Verteidigung und Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren in Polen“(opublikowany), Institute fur Ostrecht, 22-24.05.2013 r., München, Niemcy.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges”, Wydział Prawa UJ, Kraków 14-15.10.2016.

Spośród ogólnopolskich konferencji w jakich Prof. Cezary Kulesza brał udział w ostatnich  latach można wymienić :

 • Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, Kraków 25-28.09.2008, referat: „Sędzia śledczy na tle zmian europejskich modeli postępowania przygotowawczego- opublikowany”.
 • Udział w Konferencji „Rzetelny proces karny”,Trzebieszowice 19-21.09.2009, głos w dyskusji – opublikowany;
 • Udział w konferencji organizowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Komisję Kodyfikacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości ds. Reformy Prawa Karnego, Warszawa 30.03.2010, referat: „Przemodelowanie postępowania przygotowawczego w połączeniu z modelem rozprawy głównej” – opublikowany.
 • Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości p.t. „Mediacja dla każdego”, Warszawa 15.10.2009, referat: „Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja mediacji w sprawach karnych”, opublikowany w: „Mediacja dla każdego”, red. L. Mazowiecka, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Udział w konferencji zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego RP z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Warszawa 21.10.2010, referat: „Za i przeciw mediacji w obowiązującym ustawodawstwie” – opublikowany.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji n.t. „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa”, Brunów 13-14.05.2010, referat: „Etyka prawnicza jako gwarancja rzetelnego procesu” – opublikowany.
 • Udział w Konferencji p.t. „Wiktymizacja wtórna” zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego RP i Wolters Kluwer z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Warszawa 22.02.2011, referat: „Rola pełnomocnika w ochronie praw pokrzywdzonego – opublikowany.
 • Udział w Zjeździe Katedr Postępowania Karnego w Łodzi, n.t. „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, Łódź 19-21.09.2011, referat: „Uwarunkowania efektywności obrony w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych” – opublikowany.
 • Udział w konferencji zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego i Wydawnictwo Wolters Kluwer w Warszawie n.t. „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”, Warszawa, 10.10.2011, referat „Mediacja jutro – k.p.k. oczekuje na zmiany” (współautor D. Kużelewski) – opublikowany.
 • Udział w Konferencji organizowanej pod patronatem Prokuratora Generalnego RP i Wydawnictwa Wolters Kluwer w Warszawie z okazji Międzynarodowego Tygodnia Ofiar Przestępstw n.t. „Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”, Warszawa 02.2012, referent razem z E. Bieńkowską, referat: „Kompensata państwowa: geneza, znaczenie i standardy kształtowania instytucji” – opublikowany.
 • Udział w Debacie Publicznej: Sprawne i służebne państwo „Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego”, zorg. przez Kancelarię Prezydenta RP, Belweder, Warszawa 30.05.12, głos w dyskusji  – opublikowany.
 • Udział w Zjeździe Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, zorg. przez Katedrę Prawa Karnego UJ w dniach 5-7.09.2012, głos w dyskusji.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w dniach 22-23.11.2012, na Wydziale Prawa UwB n.t. „Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel”, referat: „Karnoskarbowe regulacje dotyczące problematyki zwalczania przemytu” – opublikowany.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ku kontradyktoryjności? Proces Karny w świetle projektowanych zmian, UAM, Poznań 22-23.04.2013, referat: ”Kontradyktoryjność postępowania odwoławczego w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 8 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 870)” – opublikowany.
 • Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Kryminalistyki pt. „Współczesna kryminalistyka-wyzwania i zagrożenia”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Szczytno, 9-11.09.2013,  udział w Radzie Programowej, przewodniczenie sesji oraz wygłoszenie referatu: „Dowód z opinii biegłego w świetle zmian procedury karnej” – opublikowany.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar przestępstw” w Prokuraturze Generalnej, Warszawa 1-2.12.2015, referat: „Ochrona pokrzywdzonych w procesie karnym” – opublikowany
 • Udział w Konferencji „Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar”, Warszawa 22.02.2016, referat: „Ocena zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego” (współautor – dr Piotr Starzyński), opublikowany w: Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar / red. nauk. Lidia Mazowiecka/Warszawa, Wolters Kluwer 2016.
 • Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego w Sopocie, Sopot 2-4.06.2016, referaty: „Model postępowania przygotowawczego – perspektywa obrony” oraz „Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych w świetle zasad rzetelnego procesu” (współautorstwo: Kużelewski, K. Boratyńska, E. Kowalewska-Borys, M. Mańczuk,  K.Łapińska,  I. Urbaniak-Mastalerz).
 • Udział w konferencji „Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.”, UMK, Toruń 22-23.09.2016 r., referat: „Apelacja po nowelizacji”.
 • Udział w Konferencji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej pt. „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016”, UŁ, Łódź 08.12.2016, referat: „Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych w postępowaniu karnym skarbowym”, opublikowany w: Verba volant, scripta manent: proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. nauk. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2016.
 • Udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Sandomierzu w dniach 25 i 26 kwietnia 2017 r. „Odformalizowanie postępowania karnego. Perspektywy i rzeczywistość”„ (referat: Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych (współautorstwo A. Niegierewicz i I. Urbaniak-Mastalerz) oraz Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII nt. „Problemy kontroli decyzji procesowych” (referat: Apelacja w procesie rosyjskim)

  Udział w grantach badawczych:

 • W latach 2007 – 2008 Prof. Cezary Kulesza był kierownikiem grantu badawczego KBN realizowanego prze Katedrę Postępowania Karnego UwB n.t. „Porozumienia procesowe w ocenie praktyków” w ramach którego dokonano m.in. badań ankietowych 1400 prokuratorów i sędziów z całej polski i zorganizowano w Białymstoku w maju 2008 r. ogólnopolską konferencję, której pokłosiem była publikacja pod jego redakcją „Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości” Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2009).  Efektem tego grantu są również monografie pod jego redakcją: „Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, Białystok 2010 r. oraz „Criminal Plea Bargains in the English and the Polish Administration of Justice Systems in the Context of the Fair Trial Guarantees, Białystok 2011.
 • W latach 2008 – 2010  Prof. Cezary Kulesza uczestniczył jako ekspert w   finansowanych przez KBN i UE dwóch projektach badawczych: „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w warunkach bezpiecznego przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego” Projekt rozwojowy nr OR00004007 (ESOM komercyjny) oraz „Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych” POKL.05.02.03-00-027/09 (ESOM policyjny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki). W ramach tych projektów opublikował artykuł: „Implementation of the Framework Decision of the EU Council of 23.07.2003 (2003/577/WSiSW) on the Execution in the European Union of Orders Freezing Property or Evidence in the Selected Member States”, Internal Security 2010, vol. 2.
 • W latach 2014 – 2016 był jednym z wykonawców projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne” p.t. Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce” . Prof. Cezary Kulesza jest współredaktorem i współautorem opublikowanej w ramach tego projektu monografii „Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości” (Białystok 2015)
 • Obecnie Prof. Cezary Kulesza jest kierownikiem grantu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego jest rzetelny” (OPUS HS 5) – GR-067 (realizacja 2015-2018 r.) w ramach którego obecnie wykonywane są badania aktowe w sądach okręgowych na obszarze Apelacji Białostockiej, Łódzkiej oraz Warszawskiej. Częściowe wyniki tego projektu były przedmiotem wystąpień członków Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB wystąpień na ogólnopolskich konferencjach m.in. w Sopocie (Zjazd Katedr Postępowania Karnego) w 2016 r.  i w Sandomierzu w 2017 r.
MENU